Algemene voorwaarden

Verhuurvoorwaarden van:
Huurshop Etten-Leur B.V.
Hoevenseweg 39-C
4877 LA ETTEN-LEUR
Inschrijfnummer Kamer van Koophandel: 20065076

Artikel 1: Toepasselijkheid

1. Deze verhuurvoowaarden zijn van toepassing op iedere huurovereenkomst van Huurshop Etten-Leur B.V., gevestigd te 4877LA Etten-Leur, Hoevenseweg 39-C, hierna te noemen: ‘Huurshop’.
2. De huurder zal in het navolgende worden aangeduid als ‘de wederpartij’.
3. Andersluidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover beide partijen zulks nadrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
4. Het door de wederpartij zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte of opdrachtbevestiging, waarop naar deze voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing ervan.
5. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
6. Aanvullingen of wijzigingen op de algemene voorwaarden of anderszins wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst worden eerst na schriftelijke bevestiging door Huurshop bindend.

Artikel 2: Aanbiedingen

1. Alle aanbiedingen, offertes, prijslijsten etc. van Huurshop zijn vrijblijvend, tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten.
2. Indien een offerte/aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt door de wederpartij aanvaard, heeft Huurshop het recht het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

Artikel 3: Onderwerp van de overeenkomst

1. Huurshop verbindt zich tegenover wederpartij het in de huurovereenkomst nader omschreven object – hierna genoemd het gehuurde – aan de wederpartij in huur af te staan gelijk wederpartij zich verbindt het gehuurde in huur te aanvaarden.
2. Huurshop draagt er zorg voor, dat het gehuurde voldoet aan de eventueel van toepassing zijnde wettelijke bepalingen
3. Indien de overeenkomst is aangegaan met 2 of meerdere huurders, zijn allen hoofdelijk aansprakelijk voor hetgeen uit de overeenkomst voortvloeit.

Artikel 4: Huurprijs

1. De huurprijs (exclusief B.T.W.) wort berekend per dag, per week, per halve dag (3uur) of per weekend
2. De huurprijs wordt in de overeenkomst vastgelegd.
3. Huurshop behoudt zich het recht voor eenzijdig de overeengekomen huurprijs te wijzigen ingeval na het sluiten van de overeenkomst docht voor het einde van de huurperiode, sprake is van wijzigingen van prijzen en kosten van algemene aard zoals belastingen, transportkosten, lonen e.d., invloed hebbende op de kostprijs van de in de huurovereenkomst betrokken zaken. Mocht na het moment van sluiten van de huurovereenkomst, docht voor het einde van de huurperiode, een nieuwe prijslijst worden uitgegeven door Huurshop, dan is Huurshop gerechtigd deze nieuwe prijzen door te berekenen aan de wederpartij. Huurshop zal de wederpartij van zodanige wijziging schriftelijk in kennis stellen.
4. Ingeval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt dat prijsverhogingen drie maanden na totstandkoming van de overeenkomst in bovenbedoelde zin mogen worden doorberekend c.q. in rekening gebracht. Bij prijsverhogingen binnen een kortere termijn dan 3 maanden, is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden.
5. Benevens de huurprijs zijn voorts voor rekening van de wederpartij:
De kosten van transport van het gehuurde;
De kosten van plaatsing, montage en demontage van het gehuurde;
De kosten van brandstoffen, oliën en vetten;
De kosten van meegeleverde verbruiksartikelen;
Smeed-, slijp- en slijtagekosten;
De kosten van door wederpartij gewenste aansluitingen op nutsfaciliteiten, zoals elektriciteit, water, gas, riolering en communicatiemiddelen. Ook de gebruikskosten zijn voor rekening van wederpartij;

Artikel 5: Waarborgsom

1. Huurshop is gerechtigd vóór aanvang van de huurperiode voldoening van een waarborgsom te verlangen. De waarborgsom wordt vastgesteld in evenredigheid met de overeengekomen huurtermijn.
2. Indien de wederpartij de waarborgsom niet tijdig betaalt, kan Huurshop de overeenkomst eenzijdig beëindigen, onverminderd het recht van Huurshop op schadevergoeding.
3. De waarborgsom mag door de wederpartij niet beschouwd worden als een vooruitbetaling op de verschuldigde huursom. Bij het einde van de huurovereenkomst kan Huurshop door de wederpartij verschuldigde bedragen – waaronder nog onbetaalde huurpenningen en/of schadevergoeding of kosten, die Huurshop moet maken om het gehuurde weer in de staat te brengen waarin de wederpartij deze heeft ontvangen – compenseren met de waarborgsom. De waarborgsom wordt terugbetaald indien vaststaat dat de wederpartij aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.

Artikel 6: Duur van de huurovereenkomst

1. Indien de overeenkomst is aangegaan voor bepaalde tijd, wordt deze na afloop van de tijd stilzwijgend verlengd tot wederopzegging door een van de partijen.
2. Indien de overeenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd, dan wel indien de overeenkomst is verlengd als hiervoor in lid 1 omschreven, kan de overeenkomst te allen tijde worden opgezegd.
3. De huur vangt aan op overeengekomen datum dan wel, indien geen specifieke aanvangsdatum is overeengekomen, op (het moment van) de dag waarop het materieel het terrein van Huurshop verlaat en eindigt op de overeengekomen datum, dan wel, indien geen specifieke beëindigingsdatum is overeengekomen, op (het moment van) de dag van teruglevering op het terrein van Huurshop.
4. Vertragingen die ontstaan tijdens laden, lossen en transport, alsmede de reparatietijd voor eventuele reparaties, worden eveneens onder de huurperiode begrepen.
5. Huurshop is gerechtigd de huurprijs aan te passen aan het actuele niveau ingeval van verlenging van de overeenkomst.

Artikel 7: Aflevering

1. Indien is overeengekomen at Huurshop het gehuurde bij de wederpartij zal bezorgen, zal Huurshop er naar streven zich zo nauwkeurig mogelijk aan de overeengekomen leveringstermijn te houden. Overeengekomen termijnen kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijn. Huurshop dient derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
2. Over de dagen gedurende welke Huurshop niet in staat is het gehuurde ter beschikking te stellen aan de wederpartij, is door d wederpartij geen huur verschuldigd.
3. De wederpartij is verplicht Huurshop tijdig de nodige aan- en afvoerinstructies te doen toekomen. Ter plaatse van het aanvoeradres moet de wederpartij voor voldoende losfaciliteiten zorgdragen. De wederpartij zal ervoor zorgen dat het gehuurde onmiddellijk na aankomst in ontvangst kan worden genomen.
4. De plaats van aflevering dient, voor zover dit op aangeven van de wederpartij is geschiedt, aan een verharder weg te liggen en moet voor Huurshop op normale wijze te bereiken zijn.

Artikel 8: Gebruik – Onderhoud – Herstel

1. De wederpartij is verplicht het gehuurde gedurende de huurperiode in goede staat te houden.
2. De wederpartij heeft het recht het materieel voor aanvang van de huurperiode te inspecteren of te laten keuren. Indien de wederpartij van dit recht geen gebruik maakt, wordt hij geacht het materieel in goede staat van onderhoud en gebruiksgereed te hebben ontvangen.
3. De wederpartij is gehouden het gehuurde overeenkomstig de bestemming te gebruiken en te verzorgen, één en ander met inachtneming van de bedienings- en behandelingsvoorschiften van Huurshop.
4. Het is de wederpartij niet toegestaan wijzigingen op of aan het gehuurde aan te brengen anders dan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Huurshop. De kosten van de, na vermelde toestemming aangebrachte, wijziging of aanpassing van het gehuurde zijn voor rekening van de wederpartij. De wederpartij kan geen enkele aanspraak doen gelden op vergoeding van bedoelde kosten of de eventuele waardestijging van het gehuurde als gevolg van de wijziging en/of aanpassing. Bij het einde van de huurovereenkomst beslist Huurshop of hij de door wederpartij aangebracht wijzigingen en/of aanpassing verwijderd wenst, dan wel op de verwijdering geen prijs stelt. In het eerste geval dient de wederpartij het gehuurde in de staat terug te brengen waarin het zich bij aanvang van de huur bevond. De daarmee gepaard gaande koste zijn voor rekening van de wederpartij.
5. Defecten aan het materieel alsmede schade of verlies dienen onverwijld schriftelijk aan Huurshop te worden gemeld onder opgaaf van alle bijzonderheden.
6. Herstel van schade mag alleen worden uitgevoerd door, dan wel met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming en op aanwijzing van Huurshop.
7. Alle kosten voortvloeiend uit gebrekkig of onoordeelkundig gebruik of onderhoud, beschadigingen en herstel – door welke oorzaak ook- zijn voor rekening van de wederpartij.
8. Huurshop is bevoegd gedurende de huurtijd de toestand van het gehuurde en de wijze waarop daarvan gebruik wordt gemaakt te controleren. De wederpartij dient ervoor te zorgen dat Huurshop of diens gemachtigde toegang tot het verhuurde wordt verleend.
9. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Huurshop is het de wederpartij niet toegestaan het gehuurde te vervoeren of te doen vervoeren naar een andere dan de aan Huurshop bekende standplaats.

Artikel 9: Teruglevering

1. De wederpartij is verplicht om na afloop van de huurperiode het gehuurde gereinigd en in goede straat (incl. aangeleverde sleutels, voor zover toepasselijk) terug te leveren.
2. Buiten de openingstijden, op zondagen en op erkende feestdagen, zal het materiaal door Huurshop niet worden aangenomen.
3. Bij teruglevering van het gehuurde zal Huurshop voor ontvangst tekenen en het gehuurde binnen drie werkdagen na de teruglevering controleren op volledigheid, beschadigingen of gebreken, Huurshop zal in dat geval onverwijld en schriftelijk aan de wederpartij een opgave verstrekken van de tekortkoming.
4. De wederpartij heeft het recht om bij teruglevering en de daaropvolgende inspectie, aanwezig te zijn, De wederpartij dient zijn wens hiertoe bij de teruglevering kenbaar te maken.
5. Eventuele kosten van onder meer vermissing, alsmede kosten van reinigen en herstel, die nodig zijn om het gehuurde terug te brengen in de staat zoals het door de wederpartij was ontvangen, komen voor rekening van de wederpartij.
6. De wederpartij kan nooit eigenaar van het gehuurde worden. Indien de wederpartij zich opzettelijk het gehuurde toe-eigent is er sprake van verduistering van het gehuurde. Huurshop zal in dat geval altijd aangifte van verduistering doen bij de daartoe bevoegde gezag.
7. Indien de wederpartij buiten staat is, om welke reden dan ook, het gehuurde aan Huurshop terug te (laten) bezorgen, dient de wederpartij aan Huurshop een door Huurshop te bepalen schadevergoeding te betalen, ter grootte van de vervangingswaarde, onverminderd diens verplichting te huurprijs, B.T.W. en eventuele kosten te voldoen. De huurprijs wordt tenminste berekend tot aan de dag waarop de wederpartij melding maakt dat hij buiten staat is het gehuurde terug te (laten) bezorgen.

Artikel 10: Transport

1. Tenzij uitdrukkelijke schriftelijk anders is overeengekomen geschiedt alle transport naar en van plaats van bestemming voor rekening en risico van de wederpartij.
2. Eventuele vertragingen door schuld van de wederpartij (wachttijd etc.) zijn voor rekening van de wederpartij. Deze worden als meerkosten transport doorberekend, tenzij anders overeengekomen.
3. Transportkosten worden achteraf op basis van nacalculatie in rekening gebracht.

Artikel 11: Betaling

1. Betaling geschiedt à contant, dan wel na toezending van een factuur.
2. Huurshop is te allen tijd gerechtigd, gedurende de looptijd, alsmede daarna, de wederpartij te factureren voor hetgeen is overeengekomen. Huurshop streeft erna de wederpartij tenminste iedere 30dagen, achteraf te factureren.
3. Indien een factuur wordt verzonden, dient betaling te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum.
4. Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 1 bedoelde termijn niet volledig is betaald;
A. Zal de wederpartij aan Huurshop een vertragingsrente verschuldigd zijn ter grootte van 2% per maand cumulatief te berekenen over de hoofdsom (huurtermijn). Gedeelten van een maand worden in deze als volle maanden aangemerkt;
B. Zal de wederpartij na daartoe door Huurshop te zijn gemaand, ter zake van buitengerechtelijke kosten minimaal verschuldigd zijn 15% van de som van de hoofdsom (huurtermijn) en de vertragingsrente met een absoluut minimum van €150,00.
5. De betalingsverplichting wordt niet opgeschort door reclames door of vanwege de wederpartij of enig geschil dat tussen partijen is gerezen ter zake de huurovereenkomst en/of deze voorwaarden.
6.
A. Indien de wederpartij, uit welken hoofde ook, één of meer tegenvorderingen op Huurshop Etten-Leur heeft, dan wel zal verkrijgen, ziet de wederpartij af van het recht op verrekening met betrekking tot deze vordering(en). Genoemde afstand van het recht op verrekening, geldt eveneens indien de wederpartij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.
B. Het bepaalde onder sub A van dit lid is niet van toepassing ingeval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
7. Huurshop heeft te allen tijde het recht te verlangen, dat door de wederpartij op voor Huurshop aanvaardbare wijzen, met name door afgifte van een onherroepelijke bankgarantie, zekerheid wordt gesteld voor de nakoming van zijn uit de huurovereenkomst voortvloeiende verplichtingen.

Artikel 12: Verzekering/Diefstal

1. Het gehuurde is door Huurshop nimmer verzekerd tegen brand, diefstal of andere risico’s vanaf het moment dat het gehuurde de bedrijfslocatie van Huurshop heeft verlaten. De wederpartij dient hiervoor zelf zorg te dragen.
2. Indien het gehuurde verloren gaat of onherstelbare schade oploopt, zal de wederpartij de nieuwwaarde (vervangingswaarde) vergoeden.
3. Ingeval van diefstal van het gehuurde zal de wederpartij hiervan onverwijld aangifte doen bij het bevoegde gezag.

Artikel 13: Eigendom van het gehuurde

1. Het gehuurde blijft te allen tijde eigendom van Huurshop. Het is de wederpartij niet toegestaan derden op het gehuurde enig recht te verstrekken. Het is de wederpartij mitsdien evenmin toegestaan het gehuurde weder te verhuren, onder te verhuren, dan wel al dan niet tegen betaling aan derden in gebruik te geven.
2. Huurshop is gerechtigd het gehuurde te voorzien van uiterlijke kentekenen, opdat duidelijk is dat Huurshop eigenaar is. De wederpartij is verplicht dergelijke kentekenen in goed zichtbare staat te houden en mag deze nimmer verwijderen.
3. In geval van beslaglegging op het gehuurde, daaronder begrepen fiscaal bodembeslag, of indien gegronde vrees bestaat dat zulks zal geschieden, dient de wederpartij dit onverwijld aan Huurshop te melden. Voorts dient de wederpartij de beslaglegger onverwijld mede te delen dat het gehuurde eigendom is van Huurshop.
4. Het is de wederpartij verboden over het gehuurde anders te beschikken dan als houden voor Huurshop en hij dient te allen tijde te voorkomen dat bij derden de verwachtingen of indruk wordt gewekt dat hij tot verdere beschikking over het gehuurde bevoegd is.

Artikel 14: Einde huurovereenkomst

1. De huurovereenkomst voor een bepaalde duur kan te allen tijde door partijen tussentijds worden opgezegd. De opzegging door de wederpartij kan slechts geschieden door terugbezorging van het gehuurde bij Huurshop. Alsdan is de wederpartij aan Huurshop een vergoeding verschuldigd van de overeengekomen huurprijs over de overeengekomen periode. Een en ander onverminderd het recht van de Huurshop de werkelijk geleden schade te vorderen.
2. De wederpartij is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart Huurshop ter zake.
3. Indien partijen zijn overeengekomen, dat Huurshop bij beëindiging van de huurovereenkomst het gehuurde bij de wederpartij zal ophalen, dient de wederpartij een opzegtermijn van ten minste 24 uur in acht te nemen.
4. De huurovereenkomst wordt met onmiddellijke ingang ontbonden, dan wel als beëindigd beschouwd zonder dat enige ingebrekestelling en/of sommatie zal zijn vereist, en onverminderd het recht van Huurshop aanspraak te maken op schadevergoeding, door het zich voordoen van het enkel feit, dat de wederpartij:
a. in staat van faillissement wordt verklaard;
b. surseance van betaling wordt verleend;
c. onder curatele of bewind wordt geplaatst;
d. zijn schuldenaren een buitengerechtelijk akkoord aanbiedt;
e. bodembeslag wordt gelegd namens de Ontvanger der Belastingen;
f. dan wel anderszins het beheer over zijn vermogen verliest.
5. De wederpartij is gehouden Huurshop onverwijld op de hoogte te brengen in het geval dat één van de in lid 4 van dit artikel genoemde situaties zich voordoet.

Artikel 15: Aansprakelijkheid

1. Gedurende de huurperiode wordt alle risico met betrekking tot het gehuurde gedragen door de wederpartij.
2. Huurshop is nimmer aansprakelijk voor schade (direct en/of indirect) toegebracht aan de wederpartij en/of derden door c.q. als gevolg van c.q. samenhangend met het gebruik van het gehuurde ongeacht de aard van de schade.
3. De wederpartij verklaart uitdrukkelijk Huurshop te vrijwaren voor elke aanspraak te zake van schades als bedoeld in lid 2 van dit artikel.

Artikel 16: Overmacht

1. Ingeval nakomen van degene waartoe Huurshop krachtens de met de wederpartij gesloten overeenkomst is gehouden niet mogelijk is en zulks te wijten is aan niet toerekenbare niet-nakoming aan diens zijde, en/of aan de zijde van de voor uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden/toeleveranciers, is Huurshop gerechtigd de tussen partijen gesloten overeenkomst te ontbinden, dan wel de nakoming van diens verplichtingen jegens de wederpartij gedurende een door hem te bepalen redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden.
Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de wederpartij gehouden aan diens verplichtingen jegens Huurshop tot aan dat moment te voldoen.
2. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van niet toerekenbare niet-nakoming zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproep, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werklieden of dreiging van deze en dergelijke omstandigheden; verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudeingen; bedrijfsstoringen door brand, ongeval of andere voorvallen en natuurverschijnselen, een en ander onverschillig of de niet of niet-tijdige nakoming plaatsvindt bij Huurshop of derden die door hem voor de uitvoering van de verbintenis zijn ingeschakeld.

Artikel 17: Toepasselijk recht/Bevoegde rechter

1. Op de tussen Huurshop en wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De geschillen uit de overeenkomst zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht.
2. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter, zij het dat Huurshop de bevoegdheid toekomt een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde rechter in de plaats waar Huurshop gevestigd is, tenzij de kantonrechter ter zake bevoegd is.
3. Indien de wederpartij een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt dat binnen een maand nadat Huurshop aan de wederpartij kenbaar heeft gemaakt dat de zaak aan de rechter zal worden voorgelegd, de re wederpartij kenbaar kan maken dat hij kiest voor beslechting van het geschil door de wettelijk bevoegde rechter.